CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 21 - COPYRIGHT/INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

21.1 Op alle door de verkoper vervaardigde producten, alsmede door de verkoper op de websites www.CompuStitch.nl en www.CompuStitch.net geplaatste teksten en/of afbeeldingen berust copyright c.q. intellectuele eigendomsrechten.
21.2 Niets van bij art. 21.1 genoemde zaken mogen worden gekopieerd en/of gereproduceerd zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de verkoper.
21.3 De koper erkent door de acceptatie van deze voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst met de verkoper, uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen en/of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij de verkoper, de leveranciers van de verkoper en andere rechthebbenden.
21.4 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt o.a. verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële knowhow, methoden en concepten.
21.5 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van  wijzigingen, van de intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld kopiëren en/of reproduceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke  toestemming van de ondernemer, haar toeleveranciers en/of andere rechthebbenden.
21.6 De verkoper garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken  op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden en kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.
21.7 Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper artikelen, voortkomend uit een gesloten overeenkomst, voor zakelijke doeleinden als doorverkoop te gebruiken.