CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1 Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen
       naar rato van het verschuldigde bedrag, eigendom van de verkoper.
11.2 De verkoper behoudt zich de eigendom van nu en in de toekomst afgeleverde
       goederen en diensten voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen
       op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.