CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag, eigendom van de verkoper.
11.2 De verkoper behoudt zich de eigendom van nu en in de toekomst afgeleverde goederen en diensten voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.