CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 18 - OVERMACHT

Artikel 18 – Overmacht
18.1 In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden om de verplichtingen jegens
        de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de
        duur van de overmacht.
18.2 Indien de verkoper de overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn
        gestand kan doen, is de koper gerechtigd de overeenkomst te verbreken.
18.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de verkopers wil onafhankelijke
        omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper
        geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder
        meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige
        leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden.
18.4 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)
        netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig
        moment niet beschikbaar zijn van de website.
18.5 Indien nakoming van de overeenkomst door overmacht (tijdelijk) onmogelijk is
        zal de verkoper in overleg treden met de koper over het verder te volgen traject.