CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 18 - OVERMACHT

18.1 In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden om de verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
18.2 Indien de verkoper de overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn gestand kan doen, is de koper gerechtigd de overeenkomst te verbreken.
18.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de verkopers wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige  leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden.
18.4 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
18.5 Indien nakoming van de overeenkomst door overmacht (tijdelijk) onmogelijk is zal de verkoper in overleg treden met de koper over het verder te volgen traject.