CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de koper
       aangegane overeenkomsten met de verkoper.
 3.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen er Aanvullende Voorwaarden van
       toepassing zijn op bepaalde diensten en /of producten. Het zal door de verkoper
       nadrukkelijk worden aangegeven wanneer dit het geval is.
 3.3 Van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend worden afgeweken indien dit
       uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In welk geval de overige bepalingen
       van deze voorwaarden onverkort van kracht zullen blijven.
 3.4 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt op de websites www.CompuStitch.nl
      en www.CompuStitch.net op zodanige wijze beschikbaar gesteld, dat de koper deze op
      eenvoudige wijze kan inzien en op kan slaan op een duurzame gegevensdrager.
      Op verzoek van de koper kunnen de algemene voorwaarden ook per e-mail of per post
      worden toegezonden.
 3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, met onmiddellijke
       ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, te mogen wijzigen en/of aanvullen.