CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUSTITCH

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  de verkoper: CompuStitch
1.2 de koper: de natuurlijke- of rechtspersoon, vanaf de leeftijd van achttien jaar of handelend met toestemming van zijn/haar wettelijk  vertegenwoordiger(s), die met de verkoper een koopovereenkomst* aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. 

* De regels voor een koopovereenkomst zijn opgenomen in titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
De verkoper verbindt zich met een koopovereenkomst aan het leveren van een product of dienst.
De koper verbindt zich met deze overeenkomst aan het betalen van een geldbedrag voor het product of dienst.
De verkoper moet het product of dienst leveren en eigendom van het product overdragen.

  
Artikel 2 – De identiteit van de verkoper
CompuStitch
Padakker 18
3362 JG Sliedrecht
tel: 0184-411514
website: www.CompuStitch.nl
website: www.CompuStitch.net 
e-mail: mail@CompuStitch.nl
e-mail: mail@CompuStitch.net

e-mail: CompuStitchSliedrecht@gmail.com
K.v.K. Dordrecht: 23089917
BTW-ID: NL002035506B36

  
Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de koper aangegane overeenkomsten met de verkoper.
3.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen er Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en /of producten. Het zal door de verkoper nadrukkelijk worden aangegeven wanneer dit het geval is.
3.3 Van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht zullen blijven.
3.4 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt op de websites www.CompuStitch.nl en www.CompuStitch.net op zodanige wijze beschikbaar gesteld, dat de koper deze op eenvoudige wijze kan inzien en op kan slaan op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de koper kunnen de algemene voorwaarden ook per e-mail of per post worden toegezonden.
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, te mogen wijzigen en/of aanvullen.

 
Artikel 4 – Het aanbod
4.1 Het aanbod bevat een nauwkeurige en zo volledig mogelijke beschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
4.2 Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
De weergegeven kleuren kunnen slechts als indicatie en niet als referentie gebruikt worden, omdat iedere monitor of print kleuren op een andere wijze weer kan geven.
4.3 Elk aanbod zal zodanige informatie bevatten, dat het voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de overeenkomst verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:
* de prijs incl. Btw;
* de evt. leveringskosten;
* de wijze van betaling;
* een indicatie van de levertijd;
4.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit door de verkoper nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.5 Op alle door de verkoper verstrekte informatie, zoals teksten, ontwerpen en/of afbeeldingen, behoudt de verkoper het intellectuele eigendom, indien en voor zover dit van toepassing is. 
4.6 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
4.7 Het vertonen van een foto of het vermelden van een artikel op deze site is geen garantie voor de verkrijgbaarheid van het artikel, omdat het altijd mogelijk is dat het bewuste artikel intussen is uitverkocht.
      
Artikel 5 – De overeenkomst 
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een bestelling heeft geplaatst en de verkoper deze heeft bevestigd.
Een bestelling kan zowel via de winkelwagen van de webshop, als via e-mail, als telefonisch geplaatst worden.  
5.2 De verkoper gaat er vanuit dat het e-mailadres dat de koper gebruikt heeft bij het plaatsen van de bestelling regelmatig door de koper gelezen wordt en dus gebruikt kan worden als een betrouwbaar communicatiemiddel.
5.3 Indien de koper de bestelling telefonisch heeft doorgegeven, dan gaat de verkoper er vanuit dat het telefoonnummer van de koper gebruikt kan worden als betrouwbaar communicatiemiddel.     
5.4 De koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat met het plaatsen van een bestelling door de koper en een bevestiging van de verkoper een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van
de overeenkomst.
5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om, binnen wettelijke kaders, zich op de hoogte te stellen van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst met de koper.
5.6 Indien de verkoper goede gronden heeft om een overeenkomst niet aan te gaan, dan is de verkoper gerechtigd om de overeenkomst te weigeren of hier bijzondere voorwaarden aan te verbinden.
5.7 De koper is gerechtigd gebruik maken van het wettelijk bepaalde herroepingsrecht.
5.8 De verkoper is bevoegd om gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.
5.9 De koper ontvangt na het bestellen via de winkelwagen van de webshop een bestelbevestiging per mail. Deze bestelbevestiging is onder voorbehoud van aantallen en prijzen en is geen factuur. De koper ontvangt de factuur doorgaans binnen twee werkdagen.
  
Artikel 6 – Prijs
6.1 Alle in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten en/of andere bijkomende kosten.
De eventuele verzendkosten en/of andere bijkomende kosten worden door de verkoper duidelijk aan de koper kenbaar gemaakt.
6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
6.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Met uitzondering van prijswijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen in Btw-tarieven of andere wettelijke bepalingen.
6.4 De koper is de prijs verschuldigd die de verkoper in de factuur van de overeenkomst heeft medegedeeld. Kennelijke (onbedoelde) fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de verkoper worden gecorrigeerd.
6.5 De koper en verkoper hebben de plicht om onjuistheden onverwijld te melden.
6.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
6.7 Wanneer de koper via de winkelwagen van de webshop artikelen heeft besteld met stapelvoordeel en/of combivoordeel dan worden deze kortingen niet direct verwerkt in de winkelwagen, maar pas later op de factuur.

    
Artikel 7 – Bestelling
7.1 Een bestelling kan zowel via de winkelwagen van de webshop, als via e-mail of telefonisch geplaatst worden.
7.2 Bij het plaatsen van een bestelling zal de koper vermelden:
* naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer;
* een omschrijving van het artikel/de artikelen;
* artikelnummer(s);
* het aantal van het artikel/de artikelen;
* de wijze van levering: verzenden of afhalen (verzendkosten zijn voor rekening van de koper)
* evt. overige vragen of wensen.
7.3 De koper ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, een bevestiging van de verkoper.
7.4 Indien de koper binnen twee werkdagen geen reactie heeft gehad van de verkoper, kan de koper er redelijkerwijs vanuit gaan dat er iets mis is gegaan bij de communicatie. Indien dit het geval is, is het aan de koper om opnieuw contact op te nemen met de verkoper.
7.5 Alle bestellingen zullen door de verkoper worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst en/of urgentie.
  
Artikel 8 - Borduren, bedrukken of bestickeren
8.1 Indien een artikel geborduurd, bedrukt of bestickert moet worden zal de koper vermelden:
* een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de borduring, bedrukking of bestickering die de koper wenst (tekst en/of afbeelding,
lettertypen, kleuren).

8.2 Voor de details van een borduring, bedrukking of bestickering zoals de mogelijkheden en de kosten, neemt de verkoper altijd eerst, geheel vrijblijvend, contact op met de koper.
8.3 Voor de borduringen, bedrukkingen en bestickeringen wordt, door de verkoper, gebruik gemaakt van een ruime database aan patronen.
8.4 Borduren, bedrukken of bestickeren van door de koper aangeleverde producten is altijd op risico van de koper.
8.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor het foutief doorgeven van namen en/of geboortedata met betrekking tot het borduren, bedrukken of bestickeren van artikelen.
   
Artikel 9 – Verzenden of afhalen
9.1 De koper geeft bij het plaatsen van een bestelling aan of deze afgehaald wordt of verzonden moet worden.
9.2 Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de koper, tenzij hier schriftelijk een andere afspraak voor is gemaakt.
9.3 De bestelling zal worden verzonden via PostNL.
9.4 De verzendkosten zijn gelijk aan de tarieven van PostNL. Deze tarieven zijn na te zien op de website van PostNL: http://www.postnl.nl/tarieven/
9.5 Bestellingen die door de brievenbus passen zullen door de verkoper verzonden worden via PostNL-brievenbuspost, tenzij de koper nadrukkelijk aangeeft de bestelling via PostNL-pakketpost te willen ontvangen. Bestellingen die niet door de brievenbus passen worden verzonden met PostNL-pakketpost.

9.6 De verkoper zal de koper informeren wanneer de bestelling verzonden is.
9.7 De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de bestelling tijdens de verzending via PostNL.
9.8 De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van een andere vervoerder dan PostNL.
9.9 Het afhalen van een bestelling is alleen mogelijk op afspraak. De verkoper zal hiervoor contact opnemen met de koper.
9.10 De verzendkosten staan bij het bestellen via de winkelwagen van de webshop standaard ingesteld op 6,95 euro, maar worden per bestelling berekend en zo nodig aangepast.

   
Artikel 10  – Betaling 
10.1 De koper kan op de volgende manieren betalen:
* overschrijving via bank of giro
* contant bij afhalen
10.2 Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij levering.
10.3 Indien de koper de betaling niet direct bij levering kan voldoen, zullen de producten niet worden geleverd.
10.4 In het geval van een factuur dient de betaling altijd vooraf aan de levering te geschieden, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders
is overeengekomen.
10.5 Voor producten die besteld zijn door de koper, waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is, is de koper verplicht tot betaling.
Deze betaling dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken nadat het product aan de koper is aangeboden, plaats te vinden.
10.6 Andere betalingsvoorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
10.7 De verkoper heeft ten allen tijde het recht om betalingsmogelijkheden uit te breiden of te beperken.
  
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1 Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag, eigendom van
de verkoper.
11.2 De verkoper behoudt zich de eigendom van nu en in de toekomst afgeleverde goederen en diensten voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.
 
Artikel 12 – Levering
12.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de koper.
12.2 Als plaats van levering per post geldt het adres dat bij een bestelling door de koper aan de verkoper kenbaar is gemaakt als zijnde
het afleveradres.
12.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor het onjuist uitvoeren van de levering indien de koper foutieve (adres)gegevens heeft doorgegeven.
12.4 Levering per post van de bestelling zal worden uitgevoerd door PostNL.
12.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor het onjuist uitvoeren van de levering door PostNL.
12.6 Indien de bestelling wordt afgehaald geldt het adres van de verkoper als afhaaladres.
  
Artikel 13 – Levertijd
13.1 De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van overeenkomsten met
de koper.
13.2 De meeste producten worden door de verkoper uit voorraad geleverd.
13.3 Voor producten die bij de verkoper niet op voorraad zijn is de gemiddelde levertijd 2 à 3 weken. De exacte levertijd is mede afhankelijk van de levertijd van de leverancier. Indien de levertijd langer is dan 3 weken, zal de koper hiervan op de hoogte worden gesteld door de verkoper.
13.4 De levertijd gaat in vanaf het moment dat de verkoper de bestelling verder in behandeling heeft genomen.
13.5 Indien een product ook bij de leverancier niet op voorraad is, zal de verkoper contact opnemen met de koper. In overleg kan dan besloten worden of de koper wil wachten tot het product weer leverbaar is of dat de koper de bestelling wil annuleren.
13.6 Indien een product onverhoopt en/of onverwacht uitverkocht is heeft de koper recht op ontbinding van de overeenkomst. De koper is dan niet verplicht een ander product te kiezen.
13.7 Indien een bestelling definitief geannuleerd wordt en de koper hier al een betaling voor heeft gedaan, dan zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na ontbinding worden terugbetaald.
  
Artikel 14 – Privacy/Persoonsgegevens
14.1  Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving AVG/GDPR van kracht. De verkoper zal discreet, zorgvuldig en conform deze wetgeving met de persoonlijke gegevens van de koper omgaan.
14.2   De koper geeft met het verstrekken van persoonlijke gegevens zoals naam, straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres per e-mail, telefonisch, per post, via het bestelformulier van de webshop, via een terugbelverzoek, via een afspraakformulier of via een vragenformulier actief toestemming dat deze gegevens gebruikt en bewaard mogen worden voor het uitvoeren van de overeenkomst en eventuele toekomstige overeenkomsten.
14.3  De verkoper zal alleen vragen naar persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
14.4  De door de koper verstrekte persoonlijke gegevens zullen door de verkoper nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.
Uitzondering hierop zijn derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met de koper
zoals b.v. vervoerder PostNL.
14.5
 Voor het bewaren van administratie, zoals facturen, offertes en e-mails, geldt voor de verkoper een wettelijke en fiscale bewaarplicht van
7 jaar.

14.6
 De koper heeft te allen tijde het recht om na te vragen welke gegevens er van de koper bewaard worden en onjuiste gegevens te laten rectificeren of verwijderen of om onvolledige gegevens te laten aanvullen.
14.7
 De door de koper verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om de koper, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, te informeren over b.v. speciale aanbiedingen en (nieuwe) producten (marketing).
14.8
 Indien de koper geen informatie (meer) wenst te ontvangen, dan kan de koper dit kenbaar maken aan de verkoper door het sturen van een e-mail naar info@CompuStitch.nl of info@CompuStitch.net o.v.v. ‘uitschrijven informatie’. De verkoper zal dan geen informatie meer aan de
koper sturen.
14.9
 Bij het aanbieden van elektronische diensten wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met de pagina’s van onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies zelf beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via uw browser. 
14.10
De websites www.CompuStitch.nl en www.CompuStitch.net zijn beide beveiligd met een SSL-certificaat.
14.11 Als er onverhoopt sprake zou zijn van een inbreuk in verband met gegevens (data-lek) en hierbij onversleutelde ‘normale’ gegevens verloren zijn gegaan, dan moet de verkoper dit binnen 72 uur na constatering melden aan de Nederlandse Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tenzij het niet waarschijnlijk is dat het data-lek  een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen. Als het wel waarschijnlijk is dat het data-lek een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen dan is de verkoper verplicht het data-lek niet alleen te melden aan AP, maar ook aan de betrokken personen. Wanneer er concreet sprake is van een data-lek hangt af van alle omstandigheden van de situatie.

Artikel 15 – Herroepingsrecht
15.1 De koper heeft, bij koop op afstand, wettelijk gezien recht op herroepingsrecht.
15.2 Herroepingsrecht geeft de koper veertien dagen bedenktijd, waarbinnen de koper het recht heeft producten, zonder opgaaf van redenen,
te retourneren.
15.3 De termijn van veertien dagen gaat in vanaf het moment dat de producten zijn geleverd aan de koper.
15.4 Tijdens de termijn van veertien dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
15.5 De koper zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst
te behouden.
15.6 Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de koper het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, aan de verkoper te retourneren.
15.7 Verzendkosten voor het retourneren van producten komen voor rekening van de koper.
15.8 Producten die door de koper worden geretourneerd dienen altijd ongebruikt, ongewassen, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd te zijn.
15.9 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de verzendkosten voor rekening van de koper.
15.10 De koper verplicht zich om een retourzending vooraf kenbaar te maken aan verkoper. Niet aangemelde retourzendingen worden
niet gecrediteerd.
15.11 De verkoper behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
15.12 Indien de koper al een bedrag heeft betaald, zal de verkoper dit bedrag minus verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na terugzending of herroeping terug betalen.
15.13 De verkoper behoud zich het recht voor om niets of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het gerede vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
15.14 De verkoper zal de koper, indien mogelijk, informeren over de status van de retourzending.
 
Artikel 16 – Uitsluiting herroepingsrecht

16.1 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:
a. goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd;
b. goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. goederen die speciaal besteld zijn voor de koper;
d. goederen die door hun aard of uit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden teruggezonden;
e. goederen waarbij vooraf aan de koper duidelijk is vermeld dat deze uitgesloten zijn van herroepingsrecht, zoals uitverkoop producten;
f. goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft. 
  
Artikel 17 – Garantie en aansprakelijkheid
17.1 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
17.2 Indien na aflevering van de producten beschadigingen worden geconstateerd, dient de koper dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, aan de verkoper te melden.
17.3 De verkoper geeft wettelijke garantie op de door de verkoper geleverde producten, conform de op het moment van levering geldende wettelijke bepalingen.
17.4 Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst met de koper - b.v. een product waarbij afgesproken is dat de bewerking op de voorzijde van een artikel moet staan, maar geleverd is met een bewerking op de achterzijde- dan heeft de koper het recht dit artikel retour te zenden. De koper dient de verkoper hier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, schriftelijk van op de hoogte te stellen. 
17.5 De koper kan een product, dat niet voldoet aan de overeenkomst, enkel en alleen retour zenden, indien dit vooraf aan de verkoper
is doorgegeven.
17.6 De verkoper is, na een aangemelde retourzending, verplicht het product te herstellen conform de overeenkomst of indien dit niet mogelijk is de overeenkomst opnieuw en juist uit te voeren.
17.7 Overeenkomsten die niet juist zijn uitgevoerd door eigen (type)fouten van de koper vallen buiten deze garantie. De (elektronische) correspondentie tussen verkoper en koper zal hierbij dienen als bewijsmateriaal.
17.8 Indien een klacht gegrond is, beslist de verkoper of het product (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen.
17.9 Bij een gegronde klacht komen de eventuele kosten voor rekening van de verkoper, met uitzondering van eventuele verzendkosten. Indien de klacht ongegrond blijkt, komen de eventuele kosten voor rekening van de koper.
17.10 De koper kan geen aanspraak maken op garantie indien:
 * er wijzigingen in of aan het product zijn aangebracht;
 * wanneer er sprake is van normale slijtage;
 * er sprake is van oververhitting door centrale of andere verwarming;
 * het product is blootgesteld aan vochtigheid, extreme warmte of extreme koude of extreme droogte;
 * er, zonder toestemming van de verkoper, reparaties zijn verricht door derden;
 * de producten anders zijn gebruikt dan waar ze voor bedoeld zijn;
 * er sprake is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
 * er sprake is van buiten komend onheil, zoals maar niet beperkt tot, blikseminslag, stroomuitval, storm- en waterschade;
 * er sprake is van onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
 * er sprake is van verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard;
* de koper de verkoper niet tijdig gelegenheid heeft gegeven voor onderzoek en eventueel herstel;
* de koper in gebreke blijft en niet tijdig aan de verplichtingen voldoet.
17.11 De verkoper is jegens de koper enkel aansprakelijk voor schade, geleden door de koper, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld of nalatigheid van de verkoper, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de verkoper verzekerd is, dan wel redelijker wijs verzekerd had behoren te zijn, voor zover de wet dat bepaalt.
17.12 Zowel de verkoper als de koper worden wettelijk beschermd door het principe van redelijkheid.
17.13 Indien de verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag wat betaald is om de schade te herstellen.
17.14 De verkoper heeft het recht een factuur of bewijs van dit herstel op te vragen en zonder overhandiging hiervan de betaling van schadevergoeding te weigeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17.15 Ondanks de constante zorg en aandacht die de verkoper aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
17.16 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
17.17 Het is mogelijk dat de verkoper op de website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
   
Artikel 18 – Overmacht
18.1 In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden om de verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
18.2 Indien de verkoper de overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn gestand kan doen, is de koper gerechtigd de overeenkomst
te verbreken.
18.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de verkopers wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden.
18.4 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
18.5 Indien nakoming van de overeenkomst door overmacht (tijdelijk) onmogelijk is zal de verkoper in overleg treden met de koper over het verder te volgen traject.
             
Artikel 19 – Klachten en geschillen
19.1 De verkoper neemt elke voorzorg in acht om de overeenkomst met de koper zo correct en snel mogelijk af te handelen.
19.2 Indien de koper onverhoopt niet tevreden is over de uitvoering van de overeenkomst dan is de koper gerechtigd om schriftelijk een klacht in te dienen bij de verkoper.
19.3 De koper verplicht zich om de klacht volledig en duidelijk te omschrijven en in te dienen binnen drie dagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
19.4 De verkoper verplicht zich om zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, na ontvangst van de klacht te reageren op de klacht van de koper.
19.5 Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
19.6 Indien de klacht van de koper niet in onderling overleg met de verkoper kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
de geschillencommissie.
19.7 In geval van een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, voor zover niet in tegenspraak met het Europees recht.
 
Artikel 20 - Publiciteit
20.1 De verkoper behoudt zich het recht voor om door de verkoper geleverde en/of vervaardigde producten te gebruiken voor de website en/of voor andere publicaties of om dit product op te nemen in het assortiment.
20.2 Foto’s die door de koper zijn aangeleverd zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper gebruikt worden voor publicatie.
      
Artikel 21 – Copyright/Intellectueel eigendomsrecht
21.1 Op alle door de verkoper vervaardigde producten, alsmede door de verkoper op de websites www.CompuStitch.nl en www.CompuStitch.net geplaatste teksten en/of afbeeldingen berust copyright c.q. intellectuele eigendomsrechten.
21.2 Niets van bij art. 21.1 genoemde zaken mogen worden gekopieerd en/of gereproduceerd zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de verkoper.
21.3 De koper erkent door de acceptatie van deze voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst met de verkoper, uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen en/of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij de verkoper, de leveranciers van de verkoper en andere rechthebbenden.
21.4 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt o.a. verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële knowhow, methoden en concepten.
21.5 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen, van de intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld kopiëren en/of reproduceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, haar toeleveranciers en/of andere rechthebbenden.
21.6 De verkoper garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden en kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.
21.7 Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper artikelen, voortkomend uit een gesloten overeenkomst, voor zakelijke doeleinden als doorverkoop te gebruiken.
 
Artikel 22 – Akkoord
22.1 De verkoper verplicht zich om deze algemene voorwaarden ter beschikking te stellen aan de koper, op zodanige wijze dat de koper deze ongehinderd in kan zien en de mogelijkheid heeft om deze op te slaan op een duurzame gegevensdrager.
22.2 De koper gaat, door het aangaan van een overeenkomst met de verkoper, akkoord met de algemene voorwaarden van de verkoper, ongeacht het feit of de koper de algemene voorwaarden daadwerkelijk heeft ingezien of niet. 

 © CompuStitch -  Algemene Voorwaarden – laatste update: 15-04-2021