CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 19 - KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 19 – Klachten en geschillen
19.1 De verkoper neemt elke voorzorg in acht om de overeenkomst met de koper zo
        correct en snel mogelijk af te handelen.
19.2 Indien de koper onverhoopt niet tevreden is over de uitvoering van de
        overeenkomst dan is de koper gerechtigd om schriftelijk een klacht in te dienen
        bij de verkoper.
19.3 De koper verplicht zich om de klacht volledig en duidelijk te omschrijven en in
       te dienen binnen drie dagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
19.4 De verkoper verplicht zich om zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien
        dagen, na ontvangst van de klacht te reageren op de klacht van de koper.
19.5 Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
        verkoper binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht
        van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord
        kan verwachten.
19.6 Indien de klacht van de koper niet in onderling overleg met de verkoper kan worden
        opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie.
19.7 In geval van een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, voor zover
        niet in tegenspraak met het Europees recht.